+48 65 547 16 75

Kup mieszalnię za unijne pieniądze

UWAGA! Już teraz możesz mieć mieszalnię pasz Sobmetal korzystając ze środków unijnych!

Budowa wytwórni pasz może być sfinansowana z dotacji unijnych w ramach Działania 4.2. Refinansuje się 50% kosztów kwalifikowalnych do wysokości 10 mln, a okres naborów to I kwartał 2018r.

Pomoc będzie udzielana w ramach poddziałania 4.2: „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Jest to dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które zostało skierowane do sektora rolno-spożywczego.

ARiMR kolejny nabór w ramach konkursu prow 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub rozwój, skierowany do rolników i MSP będzie w 2018 roku.

W konkursie skierowanym do rolników – o dofinansowanie mogą starać się rolnicy którzy prowadzą działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z określonych rodzajów działalności.

Warunkiem przyznania pomocy jest to, że Wnioskodawcy muszą zobowiązać się do zawarcia długoterminowych (co najmniej połowa dostaw) umów z rolnikami, grupami producentów rolnych czy też ich związkami.

Maksymalna wysokość wsparcia w działaniu wynosi 300 tys. zł

Minimalna wysokość wsparcia wynosi natomiast 10 tys. zł.

Rolnicy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej kwocie zaliczki.

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.

Kryteria wyboru premiować będą:

  • innowacyjność operacji (5 pkt)
  • wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt)
  • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu (5 pkt),
  • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);
  • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji – po zakończeniu operacji (5 pkt),
  • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt),
  • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).